Úvodní stránka » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Definice

 1. Definice základních pojmů:
  • Doplněk – řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami nebo rozšířit vzhled e-shopu
  • Poskytovatel – Ing. Jan Klubus, IČ: 06575722, se sídlem Hodonínská 927, 696 17 Dolní Bojanovice, e-mail: jan@klubus.cz
  • Produktová stránka – internetová stránka Doplňku umístěná na portále doplnky.shoptet.cz
  • Shoptet – společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené.
 2. Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.
 3. Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

Licenční ujednání

 1. Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku.

Parametry provozu

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci.
 2. Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.
 3. Poskytovatel je oprávněn provádět odstávky Doplňku. Tyto odstávky mohou být prováděny v rozsahu nejvýše 4 hodin za měsíc. O každé plánované odstávce je Poskytovatel povinen Uživatele informovat alespoň 3 dny předem.

Podpora a údržba

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku.
 2. Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem, bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 48 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen.
 3. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit údržbu a aktualizaci Doplňku, a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

Oprávnění

 1. Poskytovatel je oprávněn použít jméno Uživatele pro marketingové účely.
 2. Poskytovatel je oprávněn znemožnit funkci Doplňku Uživateli bez finanční náhrady, jestliže Uživatel poruší obchodní podmínky.
 3. V případě prodlení platby Uživatelem je Poskytovatel oprávněn Doplněk pozastavit.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit.

Odpovědnost

 1. Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu či jinou újmu vzniklou použitím Doplňku. Veškerou odpovědnost za použití Doplňku nese Uživatel a nemá tak právo požadovat finanční či nefinanční náhradu.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku.
 4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah e-shopu Uživatele.